ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ – КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ – КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
10.10.2019 Daniel Delchev

КАКВО ИСКАМ ДА ПРОМЕНЯ В КЪРДЖАЛИ?

Цел 1. ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

■ ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ за СМР, доставки и услуги за последните няколко кметски мандата и публично огласяване на резултатите – пред гражданите и компетентните държавни контролни органи. Търсене на отговори за проведени обществени поръчки и сключени договори, повтарящи се „близки до местната власт фирми“, конфликт на интереси, завишени цени, некачествено изпълнение, неспазване на гаранционни условия.

■ ВИДЕОКОНТРОЛ за качеството на предлаганите услуги и начина на обслужване на клиенти в Община Кърджали.

■ Анализ и изготвяне на варианти за ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

 

Цел 2. ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

■ Прозрачност в дейността на Общинския съвет, чрез ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, включително информация как е гласувал всеки съветник по всички точки от дневния ред.

■ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ДА НЕ ПОЛУЧАВАТ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ за своята работа в Общинския съвет и комисиите или ДА ДАРЯВАТ ПОЛУЧЕНИТЕ ВАЗНАГРАЖДЕНИЯ за социални и здравни инициативи, предложени от гражданите след проведено обществено допитване.

 

Цел 3. КОНТРОЛ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ И УСЛУГИ

■ Участие на независими и квалифицирани външни експерти, представители на нестопанския сектор и медиите в комисиите за провеждане на обществени поръчки и оценка на получените оферти. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ, ОЦЕНИТЕЛНИТЕ ПРОТОКОЛИ И СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ на сайта на Община Кърджали.

 

Цел 4. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

■ Ефективно управление на общинската собственост и ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ на лица, свързани по смисъла на закона с Община Кърджали, Общински съвет – Кърджали и дружествата с общинско участие. Незабавно прекратяване на действащите договори за наем с такива лица.

 

Цел 5. ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

■ Провеждане на НЕЗАБАВЕН НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН ОДИТ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на Община Кърджали. Преглед на очакваните приходи и планиране на разходите по сключени договори и погасяване на главници и лихви по кредити.

 

Цел 6. ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

■ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА ЗА ВСЯКА ОБЩИНСКА ДЛЪЖНОСТ. Участие на независими и квалифицирани външни експерти, представители на нестопанския сектор и медиите в комисиите за провеждане на конкурси за заемане на свободни работни места в Община Кърджали.

 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ!

 

Безплатна публикация!